Retourrecht

Wettelijke garantie

U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst én indien dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag u de herstelling of de vervanging eisen. Indien geen van voornoemde oplossingen mogelijk is kan u ofwel een passende vermindering van de prijs ofwel de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop verwittigt u BELFURN ten laatste binnen de twee maanden nadat u het gebrek hebt vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering, behoort het aan BELFURN  te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.

Bij omruiling blijft de verkoopdatum gelden als begin van de waarborgperiode. Na de termijn van twee jaar, kunt u geen herstelling of vervanging van uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op de website.

De artikels die een normale levensduur hebben van minder dan twee jaar, of zelfs zes maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die u hebt krachtens de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven op deze website.

Bedenkingstijd van 14 dagen

De consument heeft bij BELFURN 14 dagen voor het aanmelden van het retourneren. Na het aanmelden heeft de consument nogmaals 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren. De producten die onder maatwerk vallen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

Het is wel van belang dat het product compleet en ongebruikt is, alsook dat het in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking. 

De terugbetalingen gebeuren steeds binnen de 14 dagen na de annulatie of retour van de bestelling.

Rechtspersoon

ANDISAN nv
FORTSTEENWEG 52
2970  Schilde

BTW: BE0436.315.106
IBAN: BE55 7512 0871 5344
BIC: AXABBE22